Privacy Statement

1. Algemeen

Xiet Nederland BV gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Skills in Beeld. Xiet Nederland BV verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Xiet Nederland BV aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren. De persoonsgegevens van de Skills in Beeld gebruiker worden met inachtneming van de geldende privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens meldt Xiet Nederland BV alle daarvoor in aanmerking komende registraties van persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens. De melding van Skills in Beeld is bij het College geregistreerd onder nummer {nummer}. Xiet Nederland BV hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Klachten en suggesties dienaangaande zijn zeer welkom en kunnen worden gericht tot de privacyfunctionaris Xiet Nederland BV, emailadres [email protected]

 

2. Gegevens

Bij en/of na bezoek van website Skills in Beeld, dan wel voor gebruik van dienstverlening van Xiet Nederland BV verzamelt Xiet Nederland BV drie soorten gegevens van de gebruiker:

 • Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van Intake Online, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht;
 • Persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam, organisatie, e-mailadres, die de persoonlijke eigenaar deels zelf op de site beheert.
 • Testuitslagen, die mogelijk een indicatie kunnen geven in hoeverre een gebruiker voldoet aan de eisen van zijn functie.

 

Xiet Nederland BV bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Xiet Nederland BV deze verzamelt of verwerkt.

 

3. Doeleinden

Xiet Nederland BV verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot Skills in Beeld. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie met Xiet Nederland BV via Skills in Beeld of andere communicatiemiddelen.

Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Xiet Nederland BV verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Skills in Beeld en de gegevens zullen worden aangewend om Skills in Beeld te optimaliseren.

Als doel van verzameling van persoonsgegevens door Xiet Nederland BV kan tevens gelden het beheer van de relatie tussen Xiet Nederland BV en de gebruiker; het op optimale wijze kunnen aanbieden van diensten van Xiet Nederland BV aan de gebruiker; het management van de technische infrastructuur; beantwoorden van vragen en klachten en het verstrekken van inlichtingen en informatie aan gebruikers; het uitvoeren van marktstudies en markten gebruikersanalyses.

Meer specifiek noemt Xiet Nederland BV als doel voor de gegevensverwerking voor Skills in Beeld:

 • Het vaststellen van de scholingsbehoefte van een gebruiker met behulp van een online instrument voor zelfbeoording;
 • Gepersonaliseerde toegang tot Intake Online;
 • Identificatie van de gebruiker van Skills in Beeld en het vaststellen van de daarmee gepaard gaande gebruiksrechten;
 • Het onderhoud en beheer van Skills in Beeld;
 • Interne controle en beveiliging;
 • Onderzoek en statistiek ten behoeve van het gebruik van Skills in Beeld;
 • Het vastleggen van een wederzijdse afspraak tussen werkgever en werknemer;
 • Het rapporteren van de vaardigheden van een afdeling, groep met afdelingen, een bedrijf of een branche.

Deze doelomschrijvingen zijn in de melding betreffende de authenticatie en autorisatie systemen van Xiet Nederland BV bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer {nummer} opgenomen.

 

4. Beveiliging

Xiet Nederland BV draagt zorg voor een beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Telecommunicatiewet van alle gegevensverzamelingen die mogelijk verkeers- en/of persoonsgegevens bevatten, voor zover dergelijke verzamelingen in het kader van de internetdienstverlening van Xiet Nederland BV in Skills in Beeld alsmede in de door Xiet Nederland BV in verband daarmee gehouden administraties aanwezig zijn.

Xiet Nederland BV heeft ten behoeve van genoemde beveiliging de volgende fysieke maatregelen getroffen, inclusief organisatorische controle daarop:

 • Logische toegangscontrole met behulp van wachtwoord of pincode;
 • Versleuteld verzenden en ontvangen van persoonsgegevens;
 • Firewalls.

Binnen de organisatie van Xiet Nederland BV worden uit een gegevensverzameling slechts gegevens verstrekt aan personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen. Rechtstreekse toegang tot de verzameling hebben slechts functionarissen binnen de organisatie van Xiet Nederland BV die daartoe bevoegd zijn uit hoofde van hun functie. Xiet Nederland BV neemt met betrekking tot de gegevensverzamelingen een geheimhoudingsplicht in acht.

Verstrekkingen door Xiet Nederland BV van persoonsgegevens aan derden vindt slechts plaats met in achtneming van het bepaalde sub 5.

 

5. Verstrekking aan derden

Anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Xiet Nederland BV geen persoonsgegevens aan derden.

Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die Xiet Nederland BV namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

Binnen de organisatie van Xiet Nederland BV zijn de persoonsgegevens van gebruikers alleen toegankelijk ten behoeve van de bedrijfsvoering en slechts voor personen die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn (zie ook sub 4).

Xiet Nederland BV kan het beheer en bewerken van persoonsgegevens van gebruikers doen uitvoeren door derden, die vervolgens uit hoofde van hun opdracht toegang tot de gegevensverzameling krijgen. Deze toegang verleent Xiet Nederland BV onder voorwaarden dat deze derde het bepaalde in dit reglement alsmede de geheimhoudingsplicht als opgenomen onder 4. in acht nemen.

 

6. Cookies

Xiet Nederland BV kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen Xiet Nederland BV in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot een website ontwikkeld en/of beheerd door Xiet Nederland BV, dan wel de diensten van Xiet Nederland BV. In de browserinstellingen kan de gebruiker en/of de schoolinstelling de mogelijkheid om cookies te ontvangen uitschakelen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten die Xiet Nederland BV verleent niet meer kunnen worden gebruikt.

Xiet Nederland BV wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen.

 

7. Inzage

De gebruiker kan te allen tijde inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens. Indien de gebruiker zijn of haar persoonsgegevens aan Xiet Nederland BV heeft verstrekt middels de daartoe bevoegde werkgever, kan ook deze werkgever inzage krijgen. De gebruiker heeft bovendien het recht om zijn of haar persoongegevens te corrigeren en/of te laten verwijderen. De gebruiker kan zich voor het verkrijgen van inzage in de opgeslagen persoonsgegevens wenden tot de privacyfunctionaris van Xiet Nederland BV. Emailadres: [email protected]

De privacyfunctionaris zal een verzoek tot inzage verifiëren en de indiener daarvan identificeren, alvorens inzage te geven en tot eventueel gevraagde wijziging daarvan over te gaan. Een wijzigingsverzoek van een gebruiker wordt door Xiet Nederland BV binnen een termijn van 4 weken schriftelijk afgehandeld. Op grond van het hem toekomende recht van verzet, kan een gebruiker Xiet Nederland BV verzoeken om de van hem opgeslagen persoonsgegevens te verwijderen. Een dergelijk verzoek wordt door Xiet Nederland BV eveneens schriftelijk afgehandeld binnen een termijn van 4 weken.

 

8.Locatie

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt op servers, welke in een datacenter Londen geplaatst zijn.